Meet our new steering committee!

[English below]

Begin april vond de eerste vergadering van de stuurgroep plaats met onze nieuwe leden. Wim van Meurs (hoogleraar Europese Politieke Geschiedenis), Manon van den Brekel (docent journalistiek met een specialisatie in koloniale geschiedenis), Gijs van Gaans en Jens Lenders (docentenopleiders geschiedenis en coördinatoren van een erfgoed minor) zijn toegetreden tot de stuurgroep. Elk lid brengt zijn eigen expertise mee om de Route Levend Verleden te sturen.

Om hen aan jullie voor te stellen, hebben we ze twee vragen gesteld:

1. Wat motiveert jou om deel uit te maken van deze stuurgroep en op welke manier denk je dat je kunt bijdragen aan het succes van de Levend Verleden route?

Wim: Creatief nadenken en meedenken over de snel veranderende status en functie van erfgoed in de tijd van digitalisering.

Jens: Gijs en ik hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt met verschillende partners in het erfgoedveld om ons erfgoedonderwijs te versterken maar ook om als opleiders een bijdrage te kunnen leveren aan de noden van onze partners. Daardoor is bij ons het belang van goede samenwerking in het erfgoedveld heel erg goed ingedaald. De Route Levend Verleden biedt ons niet alleen de kans om samenwerking op te zoeken en ons netwerk op te bouwen, maar ook om anderen te helpen een netwerk op te bouwen. Daarnaast biedt het organisaties de kans om veel effectiever gebruik te kunnen maken van onderzoeksresultaten van belangrijk onderzoek. De verbindingen worden bij de aanvragen al gemaakt waardoor resultaten meteen gebruikt kunnen worden door partners, in plaats van dat het onderzoek gepubliceerd wordt en niet altijd duidelijk is of dit het werkveld ook zal bereiken.

2. Welke specifieke expertise of vaardigheden breng jij mee naar de stuurgroep?

Wim: Als historicus houd ik me bezig met de omgang met erfgoed en verhalen over het verleden in autoritaire staten in heden en verleden. Ik denk dat dat een belangrijke toetssteen is in het nadenken over onze eigen keuzes hierin in Nederland.

Jens: Ik denk dat onze expertise vooral ligt in het toegankelijk maken van kennis en het didactiseren ervan zodat verschillende groepen hierin geschoold kunnen worden. Daarnaast hebben wij een netwerk van partners die eerder wellicht niet zomaar bereikt werden. Tot slot hebben wij in het Zuiden van Nederland ons netwerk zitten en dat is een mooie aanvulling op het netwerk.


We zijn ontzettend dankbaar voor de toewijding en betrokkenheid van onze stuurgroepleden. Samen met Patricia Alkhoven en Johan Oomen zullen onze nieuwe leden een cruciale rol spelen in het vormgeven van de koers van de route.

Ontdek meer over onze stuurgroepleden op de “Over Ons” pagina van de website.


[EN]

At the beginning of April, the first steering group meeting with our new members took place. Wim van Meurs (professor of European Political History), Manon van Brekel (journalism teacher with a specialization in colonial history), Gijs van Gaans and Jens Lenders (history teacher trainers and coordinators of a minor in heritage studies) have joined the steering group. Each member brings their own expertise to steer the Living Past Route.

To introduce them to you, we asked them two questions:

1. What motivates you to be part of this steering group and how do you think you can contribute to the success of the Levend Verleden route?

Wim: Thinking creatively and contributing ideas about the rapidly changing status and function of heritage in the age of digitalization.

Jens: Gijs and I have worked closely with various partners in the heritage field in recent years to strengthen our heritage education, but also to contribute as trainers to the needs of our partners. As a result, we have become very aware of the importance of good cooperation in the heritage field. The Living Past Route not only offers us the opportunity to seek collaboration and build our network, but also to help others build a network. In addition, it offers organizations the opportunity to make much more effective use of research results from important research. The connections are already made with the applications, so that results can be used immediately by partners, instead of the research being published and it not always being clear whether it will also reach the professional field.

2. What specific expertise or skills do you bring to the steering group?

Wim: As a historian, I am concerned with how heritage and stories about the past are dealt with in authoritarian states, both in the present and the past. I believe this serves as a crucial touchstone for reflecting on our own choices in this regard in the Netherlands.

Jens: I think that our expertise lies mainly in making knowledge accessible and teaching it so that different groups can be trained in this. In addition, we have a network of partners that may not have been easily reached before. Finally, we have our network in the south of the Netherlands and that is a nice addition to the network.


We are extremely grateful for the dedication and commitment of our steering committee members. Together with Patricia Alkhoven and Johan Oomen, our new members will play a crucial role in shaping the course of the route.


Posted

in

by

Tags: