De route Levend Verleden is een van de 25 routes onder de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De NWA wordt in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het route-management van Levend Verleden zet zich in om onderzoekers te informeren over en te ondersteunen bij het aanvragen van onderzoeksprojecten binnen de NWA, consortia op te zetten en te adviseren op gebied van interdisciplinaire cross-overs.

Levend Verleden

Het verleden is een bron van inspiratie en conflict. Daarnaast daagt het uit tot innovatie.
Studie van het verleden kan op drie manieren bijdragen aan een meer duurzame, inclusieve en economisch gezonde wereld. Dit type onderzoek kan inzicht bieden in ons handelen, het kan inspiratie bieden bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven, en het kan zorgen voor verbinding.

Erfgoed, geschiedenis en collectief geheugen zitten in de haarvaten van de samenleving. Deze zijn echter niet zichtbaar of tastbaar. Uitdaging is het zichtbaar maken, bewustwording te stimuleren dat het belangrijk is voor identiteit, erkenning dat erfgoed het waard is benoemd en beschermd te worden. De missie van de route Levend Verleden is: Duurzame transitiemodellen voor de samenleving ontwikkelen: om de toekomst een verleden geven! (Geen toekomst zonder verleden). Doel is om naast elkaar bestaande betekenissen en meningen (meerstemmigheid) en gelaagdheid in betekenis te realiseren en om de rol van lange termijn perspectieven bij maatschappelijke uitdagingen te integreren in ons handelingenpatroon.

De drie game changers

Game changer # 1
Duurzaamheid en temporaliteit in een veranderende samenleving
(omgang historisch gegroeide verzamelingen, lange termijnperspectief door digitalisering, hergebruik data en objecten, belang behoud kennis enz.)

Game changer # 2
De burger als expert
(relatie burger – professional, publiek debat, ervaring = kennis (embodied knowledge), versmelten rol producent-consument)

Game changer # 3
Betwist erfgoed
(diversiteit in omgang met verleden, meerstemmigheid, polarisering, politisering, conflict)