EXTENDED DEADLINE- NWA Innovative projects 2024

[English below]

De NWA Levend Verleden stuurgroep heeft besloten de deadline voor inzendingen van projectideeën te verlengen om alle deelnemers extra tijd te geven voor het uitwerken van hun concepten. De nieuwe deadline is vastgesteld op dinsdag 11 juni om 10:00 uur CET. Hierdoor is ook de pitchmeeting verplaatst naar vrijdag 21 juni van 15:00 tot 18:00 uur. We kijken ernaar uit om jullie inspirerende ideeën te ontvangen.

Deze ronde staat in het teken van een van onze drie gamechangers: Duurzaamheid en temporaliteit:

Met het onderzoek naar de betekenis van het verleden in en voor een sociaal rechtvaardiger samenleving en een voor mensen leefbaar planeet, wil deze route bijdragen aan het zoeken naar concrete oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Duurzaamheid gaat in het algemeen om toekomstgerichte omgang met materiële en immateriële sporen uit het verleden, en daarmee samenhangende vraagstukken op het gebied van temporaliteit. 

NWA Route Levend Verleden Portfolio (2022)

We nodigen in deze ronde 3 onderzoeksprojecten uit, waarvoor in totaal een budget van 300.000 euro beschikbaar is. Elk project bestaat uit een samenwerking van een kennisinstelling, een erfgoedinstelling en tenminste een maatschappelijk partner. Projecten kunnen maximaal 24 maanden duren. Verdere eisen aan de projecten zijn ook opgenomen in de Call for proposals NWO Innovatieve Projecten.

We moedigen onderzoekers aan om experimentele, creatieve en innovatieve benaderingen te hanteren bij het verkennen van deze gamechanger. Hierbij kan gedacht worden aan projecten die elders lastig te financieren zijn, ofwel een voorbereidend karakter hebben voor een groter onderzoek in en met de maatschappij.

Proces

Bij deze call is het Route Management verantwoordelijk voor het komen tot een voorselectie van drie projecten. Hiervoor hanteert het een eerlijke en transparante procedure. De door de Route voorgeselecteerde projecten dienen vervolgens zelf in bij NWO. 

Ideeënvorming
(tot 11 juni)
Neem kennis van de Route Gamechanger Duurzaamheid en temporaliteit.

Vorm een tripartiet consortium bestaande uit (minimaal) 1 maatschappelijke partner, 1 kennisinstelling en 1 erfgoedinstelling.

Zoek (indien nodig) advies bij het Route Management.

Gebruik het project-idee formulier om je idee aan te melden.
Pitch bijeenkomst
(21 juni)
Alle aanvragers zijn verplicht deel te nemen aan de pitchbijeenkomst, waar ze hun idee in een pitch van 3 minuten aan alle aanwezigen presenteren.

De project one pagers worden minimaal 48 uur tevoren met alle deelnemers door het Route management gedeeld en op de dag zelf zijn deze beschikbaar als naslag bij de pitch presentaties.

Afhankelijk van de aantal aanmelders, zou mogelijk een poster gevraagd kunnen worden in plaats van een pitch presentatie.
Selectie d.m.v. stemming
(tot 28 juni)
Na de bijeenkomst lanceert het Route Management een online stemming, waar alleen de indieners aan deel kunnen nemen met een unieke stem-code. Het stemmen voor het eigen initiatief is daarbij uitgesloten. Het routemanagement stemt zelf ook niet.

Een week na het evenement maakt het routemanagement de ideeën met de meeste stemmen bekend door een geanonimiseerde uitdraai van de stemmen te delen. Bij gelijke stemmen gaat het route management in beraad over een extra evaluatieve handeling.
Bevestiging
(8 juli)
De projectleiders van de drie geselecteerde projecten ontvangen van de route een bevestiging (commitment) waarin staat vermeld dat het betreffende project door hen als één van de innovatieve projecten is geselecteerd.
Indienen bij NWO
(12 september)
De projecten worden vervolgens door de projectleider van elk project ingediend in ISAAC, conform de Call for proposal van NWO. Een verplichte bijlage bij de aanvraag is de aanbeveling/bevestiging die de projectleider heeft ontvangen van het routemanagement.

Aanvragen waarvan de aanvrager geen bevestiging van de route kan voorleggen, zullen door NWO niet in behandeling worden genomen.
Beoordeling door NWO
De beoordelingscommissie van NWO beoordeelt de projectvoorstellen op conform de Call for proposals.
  
Op advies van de beoordelingscommissie besluit de RvB van NWO over toe-/afwijzing van de aanvragen.
Overzicht Tijdlijn
  • April 2024- call open
  • Tot 11 juni- indienen ideeën en registratie voor pitch bijeenkomst
  • 21 juni- pitch bijeenkomst 
  • 28 juni- selectie bekend
  • 12 september- indienen call bij NWO
Uitnodiging bijeenkomst

Ben je geïnteresseerd in het indienen van een innovatief idee? Reserveer alvast 21 juni in je agenda voor onze pitch bijeenkomst.

Vragen?

Voor vragen over de innovatieve projecten binnen de route Levend Verleden, neem contact op met rwa-research@ahk.nl


[EN]

The NWA Levend Verleden steering committee has decided to extend the deadline for project idea submissions to give all participants extra time to develop their project ideas. The new deadline is set for Tuesday, June 11, at 10:00 CET. As a result, the pitch meeting has also been moved to Friday, June 21, from 15:00 – 18:00. We look forward to receiving your inspiring ideas.

This round focuses on one of our three game changers: Sustainability and temporality:

With research into the significance of the past in and for a more equitable society and a habitable planet, this route wants to help in the search for concrete solutions for sustainability issues. In a more general sense, sustainability calls for a forward-looking approach to dealing with material and immaterial traces of the past, and hence raises related issues of temporality.

We are therefore inviting 3 research projects in this round, for which a total budget of 300,000 euros is available. Each project consists of a collaboration between a knowledge institution, a heritage institution and at least one social partner. Projects can last up to 24 months. Further requirements for the projects are also included in the Call for proposals NWO Innovative Projects.

We encourage researchers to take experimental, creative and innovative approaches in exploring this game changer. This could include projects that are difficult to finance elsewhere, or that are preparatory in nature for larger research.

Process

For this call, the Route Management is responsible for pre-selecting three projects in a fair and transparent procedure. The projects approved by the Route then submit themselves to NWO.

Ideation
(until June 11)
Take note of the Route Gamechanger Sustainability and temporality.

Form a tripartite consortium consisting of (at least) 1 social partner, 1 knowledge institution and 1 heritage institution.

(If necessary) seek advice from Route Management.

Use the project idea form to register your idea.
Pitch meeting
(June 21)
All applicants are required to attend the pitch meeting in which they will present their idea to all attendees in a 3-minute pitch.

The project one pagers will be shared by the Route management with all participants at least 48 hours in advance and are available on the day itself as a reference for the pitch presentations.

Depending on the number of applicants, a poster might be requested instead of a pitch presentation.
Selection by vote (until June 28)After the meeting, Route Management will start an online vote, in which only the submitters can participate by means of an unique voting-code. Voting for one’s own initiative is not possible. The route management itself does not vote either.

A week after the event, route management announces the winning ideas by sharing an anonymized printout of the votes. In the case of a tie, the Route management will consider an extra evaluative measure.
Confirmation
(July 8)
The project leaders of the three selected projects will receive a confirmation (commitment) from the route stating that the project in question has been selected by them as one of the innovative projects.
Submission to the NWO
(September 12)
The projects are then submitted in ISAAC by the project leader of each project, in accordance with the NWO Call for proposal. A mandatory appendix to the application is the recommendation/confirmation that the project leader has received from route management.

Applications for which the applicant cannot provide confirmation of the route will not be processed by NWO.
Assessment by the NWO
The NWO assessment committee assesses the project proposals in accordance with the Call for proposals.
  
On the advice of the assessment committee, the NWO Executive Board decides whether to grant/reject the applications.
Overview Timeline
  • April 2024- call open
  • Until June 11- submitting ideas and registration for the pitch meeting
  • June 21- pitch meeting
  • June 28- projects are selected
  • September 12- project submissions to NWO
Pitch meeting invitation

Are you interested in submitting an innovative idea? Please reserve June 21 in your diary for our pitch meeting.

Questions?

For questions about the innovative projects within the Living Past route, please contact rwa-research@ahk.nl.


Posted

in

by

Tags: