NWA-ORC 2024 Call Open!

[English below] 

Wilt u als onderzoeker of maatschappelijk partner bijdragen aan het thema Plaatsen van waarden: contextbewust onderhandelen over de toekomst van historisch beladen plekken? De programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) financiert onderzoeksprojecten van kennisketenbrede, interdisciplinaire consortia waarin ook maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn. Het aanvraagproces voor deze jaarlijkse financieringsronde van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is nu geopend.  

Het thema richt zich op systematische analyse van waarden bij historisch beladen plekken in Nederland en daarbuiten. Het doel is een waardenkader te ontwikkelen als leidraad voor eerlijke keuzes, met nadruk op inclusiviteit, gelijkwaardigheid en translokaal onderzoek. Onderzoekers betrekken diverse belanghebbenden om beladen plekken te verkennen en gezamenlijk concrete toekomstvisies te ontwikkelen. Burgers worden ingeschakeld om niet-academische kennis te integreren en machtsverhoudingen te bevragen.


[EN]

Would you like to contribute to the theme Places of values: context-aware negotiations about the future of historically fraught sites as a researcher or social partner? The Research along Routes by Consortia (ORC) programme funds research projects of knowledge chain-wide, interdisciplinary consortia in which societal partners are also represented. The application process for this annual funding round of the Dutch Research Agenda (NWA) is now open.  

The theme focuses on a systematic analysis of values at historically charged locations in the Netherlands and beyond. The objective is to develop a framework of values as a guide for fair decisions, emphasizing inclusivity, equality, and translocal research. Researchers engage various stakeholders to explore laden sites and collaborate on crafting concrete visions for these locations. Citizen involvement is crucial for integrating non-academic knowledge and questioning power dynamics.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *