Call for steering group members of the Living Past Route


[English below]

Met genoegen kondigen wij de mogelijkheid aan om deel uit te maken van de stuurgroep van de Route Levend Verleden. Als belangrijk onderdeel van deze geschiedenis- en erfgoedgerichte route voor onderzoek, spelen stuurgroep leden een cruciale rol in het vormgeven van de koers en het adviseren van het routemanagement. 

Over de Route Levend Verleden: 

De Route Levend Verleden is een dynamisch initiatief dat zich bezighoudt met het bevorderen van onderzoek en activiteiten op het gebied van historisch en erfgoedonderzoek. De stuurgroep bestaat uit een divers team van experts uit zowel de academische wereld als de praktijk, met als doel de richting van de Route te bepalen en te versterken. 

Taken en Verantwoordelijkheden: 

Als lid van de stuurgroep draagt u bij aan: 

 1. Het adviseren van het routemanagement over de vormgeving en koers van de Route. 
 1. Het actief deelnemen aan strategische besluitvorming, waaronder het verstrekken van waardevol advies bij het benoemen van een nieuw boegbeeld. 
 1. Het fungeren als ambassadeur, bijdragen aan de bekendheid van de Route en het ontwikkelen van het netwerk. 

Visie op Diversiteit: 

De stuurgroep hecht grote waarde aan diversiteit en inclusie. We streven naar een representatieve samenstelling op basis van gender, etniciteit, leeftijd en achtergrond. Door verschillende perspectieven te combineren, zorgen we voor een inclusieve besluitvorming en bevorderen we gelijkheid in onze activiteiten. 

Profiel van Stuurgroepleden: 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste professionals met leiderschap en expertise in: 

 1. Leidinggevenden/bestuurders van universiteiten en culturele instellingen gericht op erfgoed en geschiedenis. 
 1. Leidinggevenden/bestuurders van hogescholen gericht op erfgoed en geschiedenis. 
 1. Bestuurders/directieleden van culturele instellingen die erfgoedonderzoek faciliteren. 
 1. Vertegenwoordigers van netwerkorganisaties actief in erfgoed en geschiedenis. 
 1. Overheidsfunctionarissen met betrekking tot cultureel erfgoed en geschiedenis. 
 1. Vertegenwoordigers van koepelorganisaties actief in erfgoed en geschiedenis. 

Toetreding: 

Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken door een email te sturen naar rwa-research@ahk.nl. De stuurgroep zal nieuwe leden selecteren na overleg en goedkeuring. 

Stuurgroepbijeenkomsten: 

De stuurgroep houdt vier fysieke bijeenkomsten per jaar, met daarnaast een maandelijks open incheckmoment. Dit biedt een platform voor uitwisseling en samenwerking. 

Bezoldiging: 

Stuurgroepleden werken onbezoldigd, behalve in gevallen waarin additionele taken worden uitgevoerd. In dergelijke gevallen worden duidelijke afspraken gemaakt over bezoldiging en taken. 

Wij hopen op uw enthousiaste reactie en betrokkenheid bij het vormgeven van de toekomst van de Route Levend Verleden. Samen kunnen we een impact maken op historisch en erfgoedonderzoek in Nederland. 


[EN]

With pleasure, we announce the opportunity to become part of the steering group of the Living Past Route. As a crucial component of this history and heritage-focused route for research, steering group members play a crucial role in shaping the course of the route and advising the route management.

About the Living Past Route:

The Living Past Route is a dynamic initiative that engages in promoting research and activities in the field of historical and heritage research. The steering group consists of a diverse team of experts from both academia and industry, with the goal of determining and strengthening the direction of the route.

Roles and Responsibilities:

As a member of the steering group, you will contribute to:

 • Advising the route management on the design and course of the route.
 • Actively participating in strategic decision-making, including providing valuable advice in appointing a new figurehead.
 • Acting as an ambassador, contributing to the awareness of the route and developing the network.

Diversity Vision:

The steering group places great value on diversity and inclusion. We strive for a representative composition based on gender, ethnicity, age, and background. By combining different perspectives, we ensure inclusive decision-making and promote equality in our activities.

Profile of Steering Committee Members:

We are looking for enthusiastic individuals with expertise in heritage and history. This includes professionals or students from universities, colleges, cultural institutions, network organizations, governments, and umbrella organizations.

Membership:

Interested individuals can express their interest until March 3 by sending an email to rwa-research@ahk.nl. The steering group will select new members after consultation and approval.

Steering Committee Meetings:

The steering committee holds four physical meetings per year, in addition to a monthly open check-in moment. This provides a platform for exchange and collaboration.

Remuneration:

Steering committee members work on a voluntary basis, except in cases where additional tasks are performed. In such cases, clear agreements are made regarding remuneration and tasks.

We look forward to your enthusiastic response and involvement in shaping the future of the Living Past Route. Together, we can make an impact on historical and heritage research in the Netherlands.


Posted

in

by

Tags: